OFERTA PRACY NA STANOWISKU INSTRUKTORA

OFERTA PRACY NA STANOWISKU INSTRUKTORA

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŚNIEWIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTORA


I. Wymagania niezbędne :
1. Wykształcenie min. średnie
2. Obywatelstwo polskie
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
5. Umiejętność  pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
6. Dobra  organizacja pracy
7. Biegła znajomość obsługi komputera

II. Wymagania dodatkowe :
1. Mile widziane wykształcenie w zakresie animacji kulturalnej,
2. Kreatywność, dyspozycyjność, energia, chęć uczenia się
3. Umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1. Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
2. Współpraca w zakresie tworzenia oferty zajęć.
3. Układanie harmonogramu zajęć.
4. Przygotowywanie i realizacja  imprez kulturalnych.
5. Przygotowywanie materiałów informacyjno- promocyjnych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
6. Dokonywanie i realizacja ustaleń związanych z wynajmem sali wielofunkcyjnej wraz
z obsługą systemu nagłaśniającego, rzutnika, ekranu i monitorów interaktywnych
7. Współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.
8. Przygotowanie i prowadzenie imprez plenerowych.

IV. Informacje o warunkach pracy:
1. Umowa o pracę , pełen wymiar czasu pracy
2. Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
ul. Batalionów  Chłopskich 2  08-112 Wiśniew

V. Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny
2. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktora  Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

VI.   Forma i termin  składania dokumentów:
        Dokumenty  prosimy dostarczyć  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
        Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie ul. Batalionów Chłopskich 2 08-112 Wiśniew
        z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko –Instruktora ”
       lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres :   gk.gok.wisniew@wp.pl 
      w  terminie  do dnia 15 grudnia 2018 r. do godz. 16.00