OFERTA PRACY: Główny Księgowy Instytucji Kultury

OFERTA PRACY: Główny Księgowy Instytucji Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
                         ul. Batalionów Chłopskich 2
                          08-112 Wiśniew
Warunki zatrudnienia: 1 etat


Zakres obowiązków:
• wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 650 z późn. zm.),
• przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
• zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
• planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązanymi finansowymi i prawnymi instytucji
• raportowanie stanu finansowego instytucji  wg ustalonych procedur i określonych terminów,
• naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów o pracę, zlecenia
i o dzieło,
• przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
• zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatków, zobowiązań ZUS,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie przelewów bankowych,
• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej.
• zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów.
• sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
• opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
• przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
• sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
• rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
• przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji.
• zapewnienie terminowego ściągania należności,
• gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
• odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
• wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego księgowego.
• współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.
Wymagania:
Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:
• Posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.) ,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
a także nie była karana za przestępstwo umyślne;
• nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
• Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Doświadczenie:
• mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego.

Dodatkowe umiejętności i doświadczenie:
• praktyka w księgowości w instytucji kultury,
• umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
• znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
• umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
• umiejętność z korzystania z pakietu MS OFFICE , Internetu, programów księgowych, Płatnik oraz programów do obsługi bankowej,
• komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
• posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
• posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew
lub mail gk.gok.wisniew@wp.pl
do dnia 6 grudnia 2018

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniewie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


Informujemy, że Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.