KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE
SERDECZNIE ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Celem konkursu jest propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką
Świąt Wielkanocnych, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym, 
               zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
Prace należy składać do 11 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.
Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
1. Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.
2. Cele konkursu
• Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
• Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,
• Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną,
• Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej,
• Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs,
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
3. Warunki uczestnictwa
• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nieprzedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
• Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
• Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp. Wysokość palmy min. 1 m, max: 1,5 m.
• Prace wykonane z gotowych, kupionych elementów będą dyskwalifikowane.
• Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym terminie.
Kategorie konkursowe:
Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:
o Przedszkole
o Klasy 1- 4 szkoły podstawowej
o Klasy 5 - 8 szkoły podstawowej
o Młodzież gimnazjalna
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.
Prace należy składać do 11 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
      w Wiśniewie.

• Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje:
            Imię i nazwisko nazwa szkoły, miejscowość, klasa.
• Prace biorące udział w konkursie, można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w godzinach otwarcia.
• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej i fanpage'u GOK Wiśniew i gminy Wiśniew oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.
4. Ocena i nagrody
• Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
• Ocenie prac podlegać będzie:
               • zgodność z regulaminem konkursu,
               • pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
               • dobór materiałów i elementów zdobniczych,
               • bogactwo użytych materiałów,
               • samodzielność i estetyka wykonania.
• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi podczas jarmarku wielkanocnego 14 kwietnia 2019 r.
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Gminny Ośrodku Kultury w Wiśniewie na sali widowiskowej.
5. Postanowienia końcowe
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.